Region Stockholm inför nya geografiska principer för hälso- och sjukvården i länet

TIS, JAN 23, 2024 12:36

Den 23 januari beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm geografiska principer för hälso- och sjukvården i syfte att säkerställa en jämlik etablering. De geografiska principerna ska gälla för vårdutbudsplaneringen och formulering av avtal för hela hälso- och sjukvården.

– Vården i Region Stockholm ska ges efter behov. Då måste också planeringen av var vården ska finnas ta hänsyn till skillnader i vårdbehov och till att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig till vården, säger Talla Alkurdi, hälso- och sjukvårdsregionråd (S).

Oavsett var i länet man bor har man rätt till en god hälso- och sjukvård. I Region Stockholm finns alltifrån storstad, städer, mindre tätorter och landsbygd till, i skärgården, även glesbygd. Utbudet av hälso- och sjukvård behöver ta hänsyn till detta. Dessutom finns det socioekonomiska klyftor som i betydande utsträckning samvarierar med geografin. Vårdbehovet varierar mellan olika delar av länet.

I sin första budget gav Mittenkoalitionen hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att, i samråd med primärvårdsnämnden, införa tydliga geografiska principer för hälso- och sjukvården. Syftet är att säkra en jämlik etablering av vård och ökad geografisk kontroll. I dag finns det vårdområden där koncentrationen av utbudet reser frågor om etableringen av vårdverksamheter har varit jämlik.

De nya geografiska principerna är åtta till antalet. De slår fast att planeringen av hälso- och sjukvården ska baseras på vårdbehovsanalyser och att hänsyn ska tas till geografiska skillnader i vårdbehovet. Inom primärvården är geografisk närhet och geografisk tillgänglighet särskilt viktigt för att möta befolkningens vårdbehov. Vad gäller specialiserad vård är det viktigt att analysera eventuella geografiska skillnader i vårdbehovet och bedöma betydelsen av om vården är geografiskt nära för den aktuella patientgruppen. Därefter bör övervägas om mottagningslokaler kan anvisas i de områden där patienterna har svårt att resa för att få vård.

Vidare ska vårdutbudet vara lättillgängligt med kollektivtrafik. Därför ska särskilt de regionala stadskärnorna, den centrala regionkärnan, kommuncentra och länets landsbygdsnoder beaktas i planeringen av vårdutbudet.

Planeringen av vårdutbudet ska säkerställa att vårdgivarna får tillräckligt med patientunderlag och möjlighet att attrahera rätt kompetens för att kunna bedriva effektiv vård med hög kvalitet. Generellt följer att ju mer specialiserad vården är, desto större behov av geografisk koncentration.

Vårdgivarna ska samverka med andra vårdgivare samt kommuner och stadsdelsförvaltningar inom sina geografiska områden samt regionövergripande efter behov. Vårdgivarna ska samverka på en strukturell nivå med de vårdcentraler som har geografiskt samordningsansvar i det område som vårdgivaren är lokaliserad eller har ansvar för. Samverkan gör vården mer sammanhållen för patienten och motverkar att något faller mellan stolarna.

Därutöver ska förutsättningarna att bedriva vård även i kris och krig beaktas, vilket är högaktuellt mot bakgrund av rådande omvärldsläge.

De geografiska principerna väntas medföra positiva effekter för folkhälsan och inom social hållbarhet. När vården planeras utifrån befolkningens behov och hänsyn tas till geografiska skillnader i vårdbehovet stärks möjligheterna att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska risken för diskriminering.

Fakta:

De nya geografiska principerna för hälso- och sjukvården i Region Stockholm

Planeringen av hälso- och sjukvården ska baseras på vårdbehovsanalyser och hänsyn tas till geografiska skillnader i vårdbehovet.

Planeringen av vårdutbudet ska säkerställa att vårdgivarna får tillräckligt med patientunderlag och möjlighet att attrahera rätt kompetens för att kunna bedriva effektiv vård med hög kvalitet.

Vårdutbudet ska vara lättillgänglig med kollektivtrafik och patienten ska helst inte behöva åka till andra sidan av länet för att få vård.

Vårdutbudet ska planeras med utgångspunkt i den prioriterade bebyggelsestrukturen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050), särskilt de regionala stadskärnorna och den centrala regionkärnan.

Vid planeringen av vårdutbudet ska förutsättningarna att bedriva vård även i kris och krig beaktas.

I de fall vården organiseras i geografiska ansvarsområden:

a. ska kommuner samt Stockholms stads stadsdelsområden utgöra minsta geografiska indelning.

b. ska de geografiska gränserna om möjlig sammanfalla med, eller anpassas efter, gränserna för andra uppdrag som vårdgivaren behöver samverka med.

Vårdgivarna ska samverka med andra vårdgivare samt kommuner och stadsdelsförvaltningar inom sina geografiska områden samt regionövergripande efter behov.

Vårdgivaren ska samverka på en strukturell nivå med de vårdcentraler som har geografiska samordningsansvar (GSA) i det område som vårdgivaren är lokaliserad eller har ansvar för.

De geografiska principerna kompletterar hälso- och sjukvårdslagen som slår fast att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvårdslagen medger också att vården får koncentreras geografiskt om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl.

Presskontakt

Ellen William-Olsson

Pressekreterare, Socialdemokraterna i Region Stockholm 

070-737 45 38 

ellen.william-olsson@regionstockholm.se”

Källa: Socialdemokraterna i Region Stockholm

Fler nyheter från Lymfs